ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

บทที่ 10 การผลิตงานกราฟิก


..........................วัสดุที่ใช้ในการผลิตงานกราฟิก.................1. กระดาษ- กระดาษโปสเตอร์ เป็นกระดาษพื้นสีที่มีเยื่อกระดาษไม่เหนียวมากเท่าที่ควร..............- กระดาษหน้าขาวหลังเทา เหมาะกับการทำบัตรคำ แผนภูมิ แผนภาพ พื้นภาพผนึกกล่องที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก..............- กระดาษวาดเขียน เป็นกระดาษที่มีความหนาหลายขนาด เช่น 30 ปอนด์ 100 ปอนด์ เยื่อกระดาษไม่แน่นทำให้ดูดซับน้ำได้ดี..............- กระดาษชาร์ทสี เป็นกระดาษที่มีผิวมันเรียบ เยื่อกระดาษแน่นเหนียวกว่ากระดาษโปสเตอร์และกระดาษวาดเขียน..............- กระดาษอาร์ตมัน เป็นกระดาษที่มีผิวมัน เยื่อแน่นเหนียว ไม่ค่อยดูดซับน้ำ พื้นสีขาว ความหนามีหลายขนาด..............- กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษชนิดบาง ไม่แน่น มีสีขาว..............- กระดาษลูกฟูก เป็นกระดาษที่มีลักษณะหนามาก โครงสร้างตรงกลางเป็นลูกฟูกประกบด้านหน้าและหลังด้วยกระดาษผิวเรียบ...................2. สี- สีเชื้อน้ำ เป็นสีที่ใช้น้ำเป็นส่วนผสมและล้างทำความสะอาด..............- สีน้ำ ใช้ระบายภาพบนกระดาษสีขาวหรือกระดาษวาดเขียนเท่านั้น..............- สีโปสเตอร์ ใช้เขียนบัตรคำ สื่อโปสเตอร์ ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ3. วัสดุขีดเขียน..............- ปากกาเขียนแบบ เป็นปากกาคุณภาพดี มีหลายขนาด ตั้งแต่เส้นเล็กมากจนถึงเส้นใหญ่มาก ใช้กับหมึกที่มีความเข้มข้นกว่าหมึกทั่วๆไป..............- ปากกาเขียนทั่วไป มีทั้งหมึกน้ำและหมึกเหลวหรือที่เรียกว่า ปากกาลูกลื่น ใช้ในการจดบันทึกและเขียนภาพลายเส้น..............- ตัวอักษร HB เป็นดินสอที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ไส้ดินสอมีความแข็งและความเข้มปานกลาง..............- พู่กัน มี 2 แบบ คือ พู่กันกลม ใช้ในการวาดภาพระบายสี ขนปลายพู่กันอ่อนนิ่มมีหลายขนาด ซึ่งกำหนดเป็นเบอร์ 0, 1, 2,3,4,5..., 12 และพู่กันแบน มีด้ามยาวใช้ในการเขียนตัวอักษร บางชนิดมีขนพู่กันอ่อน เหมาะกับการเขียนตัวอักษรโปสเตอร์ผ้าหรือไม้อัดภาพการ์ตูนหมายถึง ภาพลายเส้นหรือภาพวาดที่มีลักษณะผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง แต่ก็ยังยึดหลักเกณฑ์ของความจริงงอยู่บ้าง เขียนขึ้นมาเพื่อการสื่อความหมาย มุ่งให้เกิดอารมณ์ขันด้วยการล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน................................เทคนิคการเขียนภาพการ์ตูน...............1. การเขียนภาพการ์ตูนลายเส้นธรรมดา มุ่งเน้นให้เกิดอารมณ์ตลกขบขัน จากการบิดเบี้ยวของเส้นและสี ไม่เน้นสัดส่วนความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ คือ.......................1.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง.......................1.2 วัสดุเขียน.......................1.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้น.......................1.4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติขิงการเรียนรู้.......................1.5 การ์ตูนแสดงพฤติกรรมได้ 2 ส่วน คือ ส่วนใบหน้าและลำตัว ส่วนใบหน้าสื่อความหมายเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ ตกใจ และลำตัวแสดงอารมณ์กิริยา ท่าทาง เช่น เดิน นอน วิ่ง กระโดด เล่นกีฬา ท่าทางการแบกหาม.................2. การวาดภาพการ์ตูนเรื่อง........................2.1 ให้ผู้เรียนศึกษาภาพการ์ตูนหลายๆภาพจากแหล่งต่างๆ........................2.2 การจัดภาพการ์ตูนให้เป็นเรื่องเป็นราว.............................ประโยชน์ของการเขียนภาพการ์ตูน................1. ด้านร่างกาย กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและประสาทตาได้เป็นอย่างดี................2. ด้านอารมณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้มีบรรยากาศแห่งความสำเร็จ ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ อารมณ์ดี จิตใจผ่องใส...............3. ด้านสังคม ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออก ช่วยกันสรุปประเด็นต่างๆ เป็นการส่งเสริมด้านพัฒนาการทางสังคมไปในตัว...............4. ด้านสติปัญญา เริ่มตั้งแต่การรู้จักสังเกต ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน.......................การเรียนรู้องค์ประกอบสำคัญและวิธีวาดรูปให้มีประสิทธิภาพตัวอักษร..............1. การประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยมือโดยตรง.....................1.1 การประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยพู่กันกลม.....................1.2 ขั้นตอนการเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันแบน.....................1.3 การประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง- แบบเส้นคู่ขนาน มีขั้นตอนการทำอย่างง่ายๆโดยการลากเส้นแกนเป็นข้อความด้วย ตัวอักษรธรรมดาให้มีขนาดใหญ่ และช่องไฟห่างกว่าปกติ มากๆ เสร็จแล้วลากเส้นขนานเส้นแกนตลอกแนวตัวอักษรแต่ละตัวจนครบถ้วน ตกแต่งให้สวยงาม- แบบบรรทัด 6 เส้นขั้นที่ 1 ขีดเส้นตรงบรรทัด 6 เส้นขั้นที่ 2 ร่างแบบตัวอักษรคร่าวๆขั้นที่ 3 เขียนตัวอักษรให้ชัดขึ้นขั้นที่ 4 ตกแต่งตัวอักษรให้สวยงาม.............................การประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยมือ..............1. เท็มเพลท เป็นแบบตัวอักษรที่เจาะทะลุเป็นตัวๆบนแผ่นพลาสติกบางๆ ใช้ดินสอร่างตามแบบ.............2. ตัวอักษรลีรอย เป็นร่องตัวอักษรบนไม้บรรทัด.............3. ตัวอักษรลอก เป็นตัวอักษรบนแผ่นพลาสติก มีหลายแบบหลายขนาด สามารถลอกติดกระดาษได้อย่างง่ายดาย.............4. เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการใช้งานทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการออกแบบกราฟิก คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองจินตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด